Fair Use Policy

Deze fair use policy is van toepassing op de volgende abonnementen: Tele2 Easy, Tele2 Easy Vast, Tele2 Easy Flexibel, Tele2 Comfort, Tele2 Comfort Plus, Tele2 Comfort Flexibel, Tele2 Comfort Vast en wordt uitgegeven door  Tele2 Nederland B.V, handelend onder de naam Tele2, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33303418.

Het Internet is een verzameling van netwerken, waarop iedereen zich kan aansluiten. Dit concept van een gedeeld medium houdt in dat excessief of oneigenlijk gebruik van een Eindgebruiker direct invloed kan hebben op andere gebruikers. Om die reden hanteert Tele2 een Fair Use Policy, zodat Tele2 kan ingrijpen wanneer een gebruiker deze richtlijnen overtreedt.

In dit document wordt allereerst ingegaan op wat excessief gebruik inhoudt. Daarna worden de algemene omgangsregels op het Internet, bekend staand onder de noemer Netiquette, behandeld. Mede op basis daarvan, en aan de hand van wettelijke bepalingen, heeft Tele2 gedragsregels opgesteld, die in Artikel 3 worden behandeld. Het beleid van Tele2 bij overtreding van die regels wordt behandeld in Artikel 4.

Tele2 hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data die de Eindgebruiker mag downloaden. Dit betekent echter niet dat Tele2 ongelimiteerde bandbreedte is toegestaantoestaat. Zoals alle providers betaalt Tele2 voor de bandbreedte die het zijn klanten ter beschikking stelt. Dit houdt in dat elke megabyte die gedownload wordt Tele2 geld kost. Een gemiddelde hoeveelheid dataverkeer is dan ook ingecalculeerd in het abonnementsgeld. Dit bedrag zou echter veel hoger zijn als iedereen ongelimiteerd dataverkeer zou krijgen. Om excessief gebruik te voorkomen behoudt Tele2 zich het recht voor om in te grijpen wanneer een Eindgebruiker structureel significant meer download dan het gemiddelde voor het desbetreffende abonnement. Het is dus wel toegestaan om af en toe veel data te downloaden, zolang uw gemiddelde dataverkeer over langere periodes niet significant hoger is dan dat van andere gebruikers. De Klant dient zijn dienst aan te wenden voor normaal consumentengedrag. Indien, naar de mening van Tele2, de Eindgebruiker structureel significant meer dan gemiddeld gebruik maakt van de dienst in verhouding met soortgelijke abonnementsvormen, zal Tele2 de klant hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich na berichtgeving voortzet, is Tele2 gerechtigd het (i) additionele gebruik aan de Klant in rekening te brengen, (ii) de dienstverlening aan de Klant buiten gebruik stellen en/of te wijzigen en/of (iii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij Tele2. Telefonie Tele2 hanteert geen maandelijks vastgestelde bellimiet. De telefoniediensten van Tele2 zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten. Klanten wier bedrijfsuitoefening gericht is op telefonische dienstverlening aan derden, zoals belhuizen of call centers, worden nadrukkelijk uitgesloten. Tele2 behoudt het recht (i) additionele gesprekskosten in rekening te brengen, (ii) de dienstverlening van de Klant buiten gebruik te stellen en/of te wijzigen of (iii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant structureel significant meer dan gemiddeld gebruikmaakt van de dienst door bijvoorbeeld het laten open staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen korte gesprekken in een kort tijdbestek als gevolg waarvan de Telefoniedienst, het netwerk en/of de systemen van Tele2 of derden hinder zouden kunnen ondervinden. Tele2 zal de Klant informeren bij structureel meer dan gemiddeld gebruik. Tele2 verwacht dat de Klant na een waarschuwing zijn belgedrag aanpast. Indien dit niet gebeurt, is Tele2 gerechtigd over te gaan tot bovenstaande maatregelen. De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij Tele2. Tele2 gaat hierbij uit van gemiddeld data gebruik dan wel belgedrag. Optionele Telefoniediensten Volgens artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden is Tele2 tevens gerechtigd een bellimiet aan te brengen op de variabele kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Telefoniedienst. Bij optionele telefoniediensten, zoals Talk4Free, kan Tele2 bellimiet toekennen op vooraf gespecificeerd locaties, die zijn te vinden op www.alice.nl. Tevens behoudt Tele2 zich het recht voor, reeds voordat de Klant geïnformeerd wordt, de dienstverlening aan de Klant buiten gebruik te stellen en/of te wijzigen, indien er aanwijzingen zijn die duiden op misbruik van de dienstverlening. De beoordeling hiervan ligt geheel bij Tele2. Tele2 gaat hierbij uit van gemiddeld data gebruik dan wel belgedrag.
In 1995 zijn de algemeen aanvaarde omgangregels voor het Internet vastgelegd in een RFC (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). Deze regels worden algemeen beschouwd als de "Netiquette" en zijn onderstaand gegeven: Er is niets tegen communiceren onder pseudomiem, maar het is niet toegestaan om u voor te doen als iemand anders, door bijvoorbeeld afzenderadressen of IP-adressen te vervalsen. E-mail zonder encryptie is in principe onveilig en door iedereen te onderscheppen. Zet dus niets in een e-mail dat u niet op een briefkaart zou zetten. Wees bewust dat alles wat u op een forum zet, bewaard kan blijven en gelezen zou kunnen worden door bijvoorbeeld een toekomstige werkgever of uw (zaken)partner. Stuur geen kettingbrieven en spam. Wanneer u kettingbrieven of spam ontvangt, kunt u de netwerkbeheerder van de afzender op de hoogte stellen. Het versturen van berichten kost geld voor de verzender, maar ook voor de ontvanger en de eigenaar van het netwerk. Dit is een belangrijke reden waarom spam niet is toegestaan. Om dezelfde reden is het een goed idee e-mailberichten niet te groot te maken. Een bericht met tien foto's als attachment kan een probleem vormen voor de ontvanger en kan het netwerk verstoppen. Respecteer de wet op het auteursrecht wanneer u materiaal wilt verspreiden dat u niet zelf gemaakt hebt. Vrijwel alle landen in de wereld hebben zulke wetten. Ook in Nederland mag geen materiaal verspreid worden zonder toestemming van de houder van de auteursrechten. Verander geen teksten wanneer u iemand citeert. Omdat in communicatie via internet lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en intonatie ontbreken, is het extra belangrijk beleefd tegen elkaar te zijn. Iets wat als grapje bedoeld is, kan verkeerd worden opgevat omdat bijvoorbeeld de knipoog ontbreekt. Berichten in alleen hoofdletters of met veel uitroeptekens worden algemeen beschouwd als geschreeuw en zijn niet netjes.
De gedragsregels van Tele2 zijn onderverdeeld in regels met betrekking tot inloggegevens en die met betrekking tot de verschillende applicaties die het Internet kent. 1. Logingegevens a. De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren. b. Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van Tele2. c. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt. 2. E-mail Het is klanten niet toegestaan om: a. ongevraagde commerciele e-mail ('UCE') of ongevraagde bulk e-mail ('UBE') te verzenden naar enige internetgebruiker via een Tele2-account eindigend op @alice.nl of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze Tele2 impliceert. b. ongevraagde commerciele e-mail ('UCE') of ongevraagde bulk e-mail ('UBE') te verzenden waarin reclame wordt gemaakt voor een bij Tele2 ondergebrachte website, server of andere dienst. c. e-mail, al dan niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden. d. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Tele2. e. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen. f. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Tele2 te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. Tele2 behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren. 3. Netwerk Het is klanten niet toegestaan om systemen en/of het netwerk van Tele2 te gebruiken om: a. systemen in het netwerk te verstoren. b. netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren. c. te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan Internet gekoppeld systeem te doorbreken. d. de apparatuur, hardware, software, data of diensten van Tele2 te beschadigen of in het ongerede te brengen. e. het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden. f. bedrieglijke on-line marketingpraktijken uit te voeren. g. inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers. h. bewust of onbewust virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma's in het netwerk of systeem te introduceren. De verantwoordelijkheid voor beveiliging tegen virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma's ligt bij de klant. i. het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma's. j. ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk. k. data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk. l. diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen. m. doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopieren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker. n. inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma's en gegevens. o. inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma's ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de software-componenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen. p. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt. q. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen. r. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere internetgebruiker overlast veroorzaakt. t. identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden. u. te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie. v. toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, electronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van Tele2 of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens. w. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software. x. persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming. 4. Eigen server(s) De klant blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door middel van de apparatuur die door de klant wordt beheerd. Ook indien deze activiteiten door een derde partij zijn veroorzaakt zonder dat de klant daarvan op de hoogte was. Alle apparatuur die via een door Tele2 geleverde verbinding op het Internet aangesloten wordt dient voldoende beveiligd te zijn. Tele2 behoudt zich expliciet het recht voor onvoldoende beveiligde apparatuur zonder kennisgeving vooraf te blokkeren of af te sluiten. Onder een goede beveiliging vallen onder meer, maar niet uitsluitend: a. een mailserver mag niet als tussenstation gebruikt kunnen worden zoals omschreven in punt 2F van dit document. b. een webserver mag niet als tussenstation of proxyserver gebruikt kunnen worden door derde partijen. c. Een SOCKS-compatible server mag niet gebruikt kunnen worden door derde partijen. SOCKS documentatie is te vinden op http://www.socks.nec.com. d. Overige apparatuur en diensten moeten op een zodanige manier beveiligd zijn dat het niet mogelijk is voor derde partijen om de apparatuur of dienst te gebruiken als tussenstation voor enige vorm van communicatie over het Internet. e. De apparatuur moet beveiligd zijn tegen computer-virussen en andere vormen van zichzelf verspreidende en/of schadelijke software. f. De apparatuur moet beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden. 5. WWWTele2 behoudt zich het recht voor enige door de klant geproduceerde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld door leden van de Internetgemeenschap, de redactie van Tele2, of onwettig is volgens nationale of internationale wetgeving (specifiek, maar niet uitsluitend, beschermd materiaal), van zijn servers te verwijderen. Onder 'aanstootgevend' wordt tevens verstaan het adverteren van de website op een wijze die in artikel 2 en 5 van deze FUP wordt verboden ('spamvertizing'), waarbij het niet van belang is of het adverteren van de website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het account van de klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving.
Wanneer bij Tele2 klachten ontstaan c.q. van derden worden ontvangen over gedragingen, in strijd met de Fair Use Policy, verleent Tele2 zoveel mogelijk medewerking aan de klagende partij om de klacht zo goed mogelijk te onderzoeken. Tele2 behoudt zich het recht voor om NAW gegevens van de gebruiker af te staan (i) op last van een daartoe bevoegde (gerechtelijke of overheids-)instantie, en/of (ii) aan een derde, indien daartoe door die derde een gerechtvaardigd verzoek is gedaan. Wanneer een klacht terecht blijkt te zijn kan Tele2 besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een bevoegde medewerker van Tele2. Indien dit overleg niet tot een voor Tele2 bevredigende oplossing leidt, kan zij besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zoals dit staat vermeld in de Algemene Voorwaarden. Wanneer een gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk spammen zal de dienst waarvoor in deze spamming reclame is gemaakt voor een periode van maximaal 24 uur worden opgeschort. Bij een zeer ernstige overtreding, zulks uitsluitend ter beoordeling van Tele2, kan deze periode telkens met 24 uur worden verlengd. De opschorting zal duren totdat in overleg met de bewuste gebruiker een voor Tele2 bevredigende oplossing is bereikt om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Tele2 zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden. In het geval een gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tele2 zich schuldig maakt aan actieve portscans, heeft Tele2 het recht haar dienstverlening aan deze gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat overleg met de bewuste gebruiker tot een voor Tele2 bevredigende oplossing heeft geleid om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Tele2 zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zoals dit staat vermeld in de Algemene Voorwaarden. Het disciplinair afsluiten van een Eindgebruiker gebeurt altijd zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten. Bovendien kan Tele2 de Eindgebruiker aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven, zoals de kosten van het onderzoek.
Klachten betreffende klanten van Tele2 dienen, vergezeld van internet headers, gericht te worden aan de klantenservice vah Tele2. Deze afdeling houdt zich bezig met alle vormen van internet abuse en zal uw mail ten alle tijden behandelen maar zal hierover niet altijd persoonlijk communiceren. Eindgebruikers, welke wegens schending van deze Fair Use Policy een opschorting van de dienst ondervinden, dienen contact op te nemen met de Helpdesk van Tele2 welke te bereiken is op 0900 1560 (€ 0,15 per minuut). Bij het herhaaldelijk opschorten van de dienst behoudt Tele2 zich het recht voor heraansluitkosten in rekening te brengen volgens de standaard tarieven; tevens zal wederaansluiting eerst dan plaatsvinden na schriftelijk verzoek van de klant. De Helpdesk van Tele2 zal te allen tijden de klant informeren wanneer de dienst opgeschort is/wordt.
Tele2 zal de wijzigingen schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan de Eindgebruiker bekend maken De Fair Use Policy kan door Tele2 te allen tijde (elektronisch) gewijzigd worden. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten voor het leveren van communicatiediensten door Tele2. Indien de Eindgebruiker een wijziging, zoals bedoeld in dit artikel, niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Opzegging is echter alleen toegestaan specifiek indien de betreffende wijziging(en) betrekking heeft op de Dienst zoals afgenomen door de Eindgebruiker.